تفاوت های صدور و وصول چک و سفته

تفاوت های صدور و وصول چک و سفته

چک به معنی برگۀ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخص صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به گیرنده سفته بپردازد. در این میان تفاوت هایی در صدور و وصول بین چک و سفته وجود دارد که در ادامه به آن اشاره شده است. در مقاله ” تفاوت های صدور و وصول چک و سفته ” همراه ما باشید.

مراحل و نحوه مطالبه سفته

 • دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند.
 • اگر وجه سفته پرداخت نشود، دارنده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
 • واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده  به عمل می آید.
 • واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود
 • بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواستنامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.
سفته
واخواست سفته

زمان ارائه  واخواست در سفته

مهلت واخواست سفته ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید می باشد، واخواست اولین اقدام بر روی سفته بوده در صورتی که مهلت ده روزه سپری شود دیگر آن سفته امتیازات حقوقی اسناد تجاری را نخواهد داشت و نمی توان به عنوان اسناد رسمی از آن بهره گرفت و تنها به عنوان یک سند عادی محسوب شده و برای وصول آن میتوان از آن تنها به عنوان سند طلب استناد کرد.به عبارت دیگر بدون واخواست نیز امکان وصول سفته وجود دارد اما تنها به عنوان یک رسید عادی میتواند مستند دادخواست مطالبه وجه سفته قرار گیرد.

مشخصات داخل سفته

 • امضاء یا مهر صادر کننده
 •  نام و نام خانوادگی صادر کننده ( متعهد )
 • گیرنده وجه ( متعهد له )
 • تاریخ صدور و پرداخت
 •  مبلغی که باید پرداخت شود به حروف
 • موعد پرداخت

منظور از ظهرنویسی در سفته چیست

ظهرنویسی یا به تعبیر دیگر پشت ‌نویسی، برای انتقال سفته به شخص دیگر یا وصول کردن وجه آن است.

اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند متعلق است.

اگر سفته با ظهرنویسی‌ های متعدد به اشخاص گوناگون انتقال یابد، شخصی که آن را امضا کرده و همگی ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.

 

چک
انواع چک

انواع چک بانکی

چک های بانکی شامل چک عادی،چک تضمینی،چک بین بانکی وچک مسافرتی می باشندکه نحوه نقدکردن هرکدام متفاوت است.

*نکته*

چک های عادی در صورت عدم وصول و نقد شدن جهت رسیدگی قانونی به دوصورت چک های حقوقی و چک های کیفری تقسیم بندی می شوند.

مطالعه بیشتر :

 

تفاوت‌های چک و سفته

 • چک و سفته هر دو سند تجاری می‌باشند اما چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی می‌باشد.حمایت‌های قانونی از دارنده‌ی چک بیشتر از سایر اسناد تجاری است. بنابراین اگر شما طلبکار هستید و قصد گرفتن یک سند تجاری را دارید دریافت چک پشتوانه‌ی قوی‌تری نسبت به سفته دارد.
 • صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً «جرم» به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری کرد.
 • صدور گواهی عدم پرداخت چک رایگان است ولی واخواست سفته هزینه دارد.دریافت دسته چک هزینه ندارد ولی سفته هزینه دارد. در مورد چک نیازی به واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری نیست ولی در سفته حتماً باید واخواست کنید.
 • مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت در چک ۱۵ روز از تاریخ سررسید است، ولی در سفته ۱۰ روز از تاریخ سررسید می‌باشد. امضای پشت چک ظهرنویسی است ولی در سفته ضمانت است.
 • امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. مدیر عامل و نماینده صاحب حساب در امضای چک و در پرداخت آن مسئولیت دارد ولی در سفته مدیر عامل شرکت مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.
 • چک باید دارای محل باشد ولی در سفته چنین نیست. تفاوت در تاریخ صدور در چک ایجاد اشکال نمی‌کند ولی در سفته حکم رسید در کاغذ عادی را دارد. در صورت مفقودی چک، صادرکننده می‌تواند شکایت کند ولی در سفته چنین امکانی دیده نشده است
 • چک وسیله پرداخت است. صادرکننده چک ممکن است قرض دهنده باشد ولی در سفته صادرکننده قرض گیرنده است. چک قابلیت طرح هم از طریق دادگاه و اجرای اسناد رسمی ثبت را دارد ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح است.
 • انتقال اموال صادرکننده سفته بعد از تاریخ سررسید باعث تحقق جرم فرار از دین نیست ولی در چک موجب تحقق جرم فرار از دین است.
 • صدور چک در وجه خود صادرکننده میسر است ولی در سفته چنین چیزی ممکن نیست. دریافتچک محدودیت داردولی تهیه سفته بدون محدودیت است.
 • درج مبلغ در چک نامحدود است ولی در سفته محدود به میزان مبلغ چاپ شده در سفته است. خسارت تأخیر تأدیه در چک ازتاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود ولی در سفته با شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوی از تاریخ واخواست سفته محاسبه می‌شود.

 

در صورت وجود هر مشکلی در مورد وصول چک و یا  سفته با وکیل مجرب این مجموعه در تماس باشید.

 

***

پرسش و پاسخ درمورد سفته از وکیل پایه یک دادگستری

***

سوال
سوالات رایج

آیا با دانستن شماره ملی ما می توان کسی به جای ما سفته صادر کنه ؟

خیر. چنین چیزی امکان ندارد؛ چرا که برای صدور سفته ارائه اصل مدارک، امضا، و نتیجتاً احراز هویت لازم است.

آیا میتوان در صورت عدم وصول سفته حکم توقیف اموال گرفت؟

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده در وصول طلبش از مال توقیف شده، به دیگران تقدم دارد.

آیا می توان از شخصی که پشت نویسی سفته را کرده و ضامن شده شکایت کرد؟

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

نحوه واخواست سفته‌ پرداخت نشده چگونه است؟

کسی که سفته رادر اختیاردارد،باید درسررسید،سفته رامطالبه کندواگر وجه سفته پرداخت نشد،دارنده سندبایدظرف ۱۰ روزاز تاریخ سررسید،سفته را واخواست کند.

نحوه صدور و ابلاغ  واخواست چگونه است؟

واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه‌های واخواست، نسخه‌های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می‌شود و آنها را می‌توان از بانک‌ها نیز تحویل گرفت. دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌شود، در این برگه نوشته می‌شود واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست‌کننده امضا شده و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود.

 

***

آسایش گستران مرکزمشاوره حقوقی معتبرتهران

با وکلای مجرب

حامی حقوق شما عزیزان

در هر زمان

***

5/5 (2)

اگر اطلاعات حقوقی خوبی دریافت کردید امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برقراری تماس
اسکرول به بالا