وظیفه وکیل کیفری و ضرورت حضور او در دادرسی

وظیفه وکیل و ضرورت حضور او در دادرسی کیفری اجرا و تضمین عدالت در درجه اول از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است ، اما در این میان وظیفه خطیر و مهمی بر دوش وکلای دادگستری نیز خواهد بود، مساعدت و …

وظیفه وکیل کیفری و ضرورت حضور او در دادرسی ادامه مطلب »